Požadavky posílejte na

Tvořte s námi čisté město

Pošlete nám fotku s popisem a adresou problematického místa a my se pokusíme o jeho vyřešení

Chci nahlásit problém

Hlášení problému

Nahlaste nám problém, který se týká čistoty obvodu. Zanechte nám zde Jméno a příjmení, kontakt (e-mail, nebo telefon), popis problému, případně doplňte o foto.Tato aplikace slouží pro řešení neakutních problémů a podání. Nebudeme řešit duplicitní a vulgární příspěvky. Podání nebudou řešena jako stížnosti. Akutní nebezpečí a závady lze hlásit na bezplatnou linku městské policie 156.

Nejnovější příspěvky - stránka 2

Legenda:

  • Vyřešeno
  • V řešení
  • Nahlášeno

Lavičky – ul. Jindřichova

19.04.2018

Zadání:

Na ulici Jindřichova byly před nejméně 10 lety instalovány lavičky. Nepůsobí však dobře, když nyní jsou už mnohé desky (fošny) na lavičkách ztrouchnivělé.

19.04.2018

Řešení:

Dobrý den, děkujeme za Váš podnět.

Oprava předmětných laviček byla zahrnuta do plánu oprav Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o.

Suché dřeviny – ul. Ahepjukova

18.04.2018

Zadání:

Dobrý den.
Na níže uvedený problém jsem přes váš e-mail ‚poradek@moap.ostrava.cz‘ upozornil již 18.10.2017. Za pár dnů jste mi odpověděli, že o daném problému víte.
Uplynulo dalších šest měsíců a stromy „straší“ bez odezvy dál. Jaká dlouhá lhůta je tedy podle vás vhodná na vyřešení problému, když jste o daném problému věděli již před říjnem 2017?
Chápu, že jsou při kácení stromů i jisté administrativní nařízení – povolení, souhlas zastupitelů, nová náhradní výsadba apod. , ale doufám, že tři čtvrtě roku je již dostatečně dlouho na vyřešení.
Pro jistotu znovu mé upozornění z října 2017:
„ Na ulici Ahepjukova v Moravské Ostravě jsou již delší dobu vyschlé stromy – jehličnany.
Jeden strom je přes cestu naproti domu Ahepjukova 1 a další dva přes cestu naproti domů Ahepjukova 3,5. Prosím o posouzení a zařazení ke skácení.
Děkuji.“

18.04.2018

Řešení:

Dobrý den.

Suché dřeviny byly zařazeny do seznamu na kácení, který je předkládán Radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jako vlastníku dřeviny k rozhodnutí. Rada, jako vlastník dřeviny, vyslovila souhlas s kácením dřevin, byla podána žádost o souhlas s odstraněním dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Správní úřad již vydal Rozhodnutí o povolení kácení dřevin, kdy s odstraněním těchto dřevin vyslovil souhlas. Byl zadán požadavek pracovníkům Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, p.o., kteří zajistí kácení těchto dřevin dle vlastního harmonogramu prací.

Skleněné plochy – Frýdlantské mosty

18.04.2018

Zadání:

Pánové Semerák a Mouka se před časem všudemožně chvástali, jak úspěšně zajistili ve spolupráci s DPO, TS atd. revitalizaci podchodů a zastávek „Frýdlantské mosty“. Ano – mnohé se vylepšilo, hlavně super osvětlení. Závěrečnou kontrolu provedených prací si pánové už ale asi neprovedli, protože kdyby ano, nemohlo by prosklení světlíků nad schodišti a šikmými rampami k tramvajovým zastávkám vypadat tak jak vypadá, t. j. totálně znečištěné, až neprůhledné. Určitě už minimálně 10 let toto prosklení nevidělo vodu a hadr. Vše obzvláště vyniká hlavně v kontrastu s provedenými úpravami a očistou jiných částí zastávek a podchodů „Frýdlantských mostů“. A přitom to chce opravdu jen tu vodu a hadr. Nezasloužíme si v Ostravě takto znečištěná exponovaná veřejná prostranství. Za všechny ostraváky děkuji za nápravu.

Řešení:

Čeká na vyřešení

Demolice domu – ul. Preslova

18.04.2018

Zadání:

Dobrý den,
včera jsem se vrátil z několikaměsíčního pobytu mimo bydliště a nyní po návratu se nestačím divit. Všude je nepředstavitelné množství prachu, špína a člověk nemůže ani pořádně vyvětrat.
Důvod – demolice domu na Preslově ul. č. 1582/3. Dotazy u sousedů jsem zjistil, že se ani neprovádí kropení demolované stavby, stavba není zabezpečena proti úniku prachu, vše je pokrytou obrovskou prašnou vrstvou. Vše je strašně špinavé, počínaje auty a lavičkami konče.
Na zahradu si nemohu ani sednout, po trávě se nedá přejít bez zaprášení bot, natož si odpočinout.
A to nepíši o rozježděných travnatých plochách a poničené zeleni.
Vězte, že toto by v civilizovaném světě, nedopustili.
Přijďte se prosím podívat a hlavně nějak to dejte do pořádku.

18.04.2018

Řešení:

Dobrý den.

Dne 13.4.2018 byla provedena stavebním úřadem prohlídka stavby a bylo zjištěno, že na stavbě „Výstavba bytového domu ul. Preslova“ (BD Rezidence Preslova), na pozemcích p.č. 1054/1, 1054/2, 1054/4, v k.ú. Moravská Ostrava, byly provedeny z velké části více jako 90% bourací a demoliční práce, vč. demontáže stávajícího krovu (vybourány všechny nenosné konstrukce stěn a střešní krytiny, provedeno vybourání konstrukčních vrstev). Práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací. V současnosti se provádí do bourání betonových konstrukcí nad 3. NP, kde budou následně budovány nové ocelobetonové konstrukce stropů. Postupně jsou vybourána původní okna v objektu a zabudována budou nová okna. Z důvodu omezení prašnosti je prováděno průběžně kropení vodou v prostoru bouracích prací na podlažích a v rámci odvozu sutě se čistí příjezdová komunikace ul. Preslova. Při ohledání stavební úřad také zjistil, že u nejbližšího sousedního domu č.p. 2595, na pozemku p.č. 1055/3 v k.ú. Moravská Ostrava (vlastník RESIDOMO, s.r.o.) jsou parapety na oknech pokryty jemnou vrstvou prachu, na automobilech zaparkovaných v okolí stavby se prach nevyskytoval. Na vzdálenějších okolních stavbách (bytové domy podél ul. Vítězné od dvorní části objektu č.p. 1582 v k.ú. Moravská Ostrava) se prach nevyskytoval. (dokladováno fotodokumentací, která je součástí spisu sp. zn. S-MOaP/04703/18 vedeného u zdejšího stavebního úřadu). Stavba je prováděna v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s podmínkami stavebního povolení.

Při ohledání stavby stavební podnikatel Prague IC, s.r.o., který stavbu provádí, předložil stavebnímu úřadu k nahlédnutí stavební deník a písemný doklad o průběhu výstavby (bourací a demoliční práce) a potvrdil, že z důvodu omezení prašnosti provádí kropení vodou a v rámci odvozu sutě je čištěna příjezdová komunikace ul. Preslova.

Současně stavební úřad uvádí, že stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu k životnímu prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
Je zřejmé, že provádění každé stavby včetně bouracích prací je doprovázeno určitou mírou imisí, odvislé od řady aspektů při této činnosti a doprovázejí každou stavbu. V případě předmětné stavby se jedná o dočasné zvýšení zátěže okolí hlukem a prachem (velká část bouracích prací již byla provedena).

Obnova části zpevněného „chodníku“ – spojnice ul. Tomkova a Hornopolní

13.04.2018

Zadání:

Dobrý den,
na spojnici ulic Tomkova a Hornopolní vedl zpevněný chodník, spojující Sídliště Fifejdy II s Přívozem. V loňském roce zde proběhla stavba Trafostanice, včetně přeložek kanalizace. Stavba je již hotova a po chodníku se slehla zem. Mohlo by se prosím dodělat cca 80m chybějícího chodníku?

Řešení:

Čeká na vyřešení